Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerinizin güvenliği, işlenmesi ve korunması konusunda bize duyduğunuz güveni haklı çıkarmak için maksimum özenle çalışıyoruz. 

Kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına dair işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (‘‘Politika’’) ve Veri Sorumlusu bünyesindeki diğer yazılı politikalar ile yönetilen süreç ve hedeflenen amaç; çalışanlarımızın,  ziyaretçilerimizin, hizmet verdiğimiz kişilerin, misafirlerimizin ve kişisel verisi işlenen diğer üçüncü kişilerin (‘‘İlgili Kişiler’’) kişisel verilerinin hukuka uygun biçimde işlenmesi, saklanması ve korunması ile Veri Sorumlusu’nun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (‘‘KVKK’’) uyumluluğunun sağlanmasıdır.


Amacımız

Biletzero Bilişim Teknolojileri A.Ş olarak; ürün veya hizmet alan tüketicilerimize (Şirket ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Şirket’in sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişiler), web sitemize üye olan, çevrimiçi ziyaret eden kişilerin, iş ortaklarımızın (Şirket’in her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerdir), iş ortaklarının yetkili ve çalışanlarının (Şirkette sigortalı olarak çalışan gerçek kişiler) , tedarikçilerimizin, tedarikçi yetkili ve çalışanlarının, ajansların ve ajans çalışanlarının, çalışan adaylarının (Şirket’e herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Şirket’in incelemesine açmış olan gerçek kişiler) , ziyaretçilerimizin, potansiyel müşterilerimizin kişisel verilerinin, T.C. Anayasası ve 6698 s. Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi, korunması ve otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen ilgili kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi, bu kişilerin haklarını kullanabilmesinin sağlanması birinci hedefimizdir. Bu Politika, hiçbir şekilde tüzel kişilere ve tüzel kişi verilerine uygulanmayacaktır. 


Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel kuralıdır. Bu nedenle, Biletzero Bilişim Teknolojileri A.Ş olarak, kişisel verilerin işlendiği tüm faaliyetlerini, özel hayatın gizliliğinin korunması, haberleşmenin gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü ve etkili kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek, kişisel verilerin korunması için gereken tüm idari ve alt yapı tedbirlerini alarak devam ettirmektir.

Şirketimiz bu Politikayı internet sitesinde yayımlamak suretiyle bahse konu Kişisel Veri Sahiplerini Kanun hakkında bilgilendirmektedir.

Kişisel Verilerinizi Neden İşliyoruz;
Bilgilerinizi, size bir ürün veya hizmet satışı yapmadan önce alırız. Bu bilgileri öncelikle satın almış olduğunuz hizmetin ifa edilmesinde ve

*Şirket Faaliyetlerinin planlanması ve planlama sürecinin tüketicinin alışkanlıklarına göre yönlendirilmesinde,
*Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesinde,
*Olası tüketici talep, sorun ve şikayetlerinizin kalıcı olarak giderilmesinde,
*Tercihleriniz doğrultusunda etkinlik ve hizmetlerin tanıtılmasında
*Beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve kişiye özel tanıtımların yapılmasında,
*Kampanya ve özel fırsatların bildirimlerini alabilmenizde,
*Ürün ve Hizmetleri geliştirmeye, kişiselleştirmeye, özelleştirmeye yardımcı olabilmek için pazar araştırması yapmaya yönelik durumlarda, sizinle iletişim kurulmasında
*Yasa dışı hareketleri fark edebilmek, takip edebilmek, önlemek, yasal haklarımızı ve haklarınızı koruyabilmek amacıyla takip edilmesinde ve hukuki işlemlerin işleyişini sağlayabilmek için,

Şirketin Ürün ve hizmetlerinden Kişisel Veri Sahipleri’nin en iyi şekilde faydalandırılması ve onların talep, ihtiyaç ve isteklerine göre özel hale getirilerek önerilmesinde, kişisel verileriniz Veri Sorumlusu (Biletzero Bilişim Teknolojileri A.Ş) tarafından, İzin verdiğiniz doğrultuda korunarak kullanılacaktır.

Şirket Kişisel Veriler’i veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlemez. Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın Kişisel Veriler işlenebilecektir. 

 • Şirket, Kişisel Veri Sahipleri’nin Kişisel Veriler’ini açık rıza olmasa dahi kanunlarda açıkça öngörülen hallerde işleyebilir. Örneğin; Vergi Usul Kanunu’nun 230. Maddesi uyarınca fatura üzerinde ilgili kişinin adına yer verilmesi için ilgili kişinin açık rızası aranmayacaktır.
 • Fiili imkânsızlık nedeni ile rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişilerin kendisinin ya da başka bir kişinin hayat veya beden bütünlüğünün korunması için Kişisel Veriler açık rıza olmadan işlenebilir. Örneğin; kişinin şuurunun yerinde olmadığı veya akıl hastası olması sebebiyle rızasının geçerli olmadığı bir durumda, hayat veya beden bütünlüğünün korunması amacıyla, tıbbi müdahale yapılması sırasında, Kişisel Veri Sahibi’nin Kişisel Veriler’i işlenebilecektir. Bu bağlamda kan grubu, geçirilen hastalıklar ve ameliyatlar, kullanılan ilaçlar gibi veriler, ilgili sağlık sistemi üzerinden işlenebilir. 
 • Şirket tarafından bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veriler işlenebilecektir. Örneğin; yapılan bir sözleşme gereği paranın ödenmesi için alacaklı tarafın hesap numarası bilgisi alınabilecektir. 
 • Şirket, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için zorunlu ise, Kişisel Veri Sahipleri’nin Kişisel Veriler’ini işleyebilir.
 • Şirket tarafından Kişisel Veri Sahipleri’nin kendisi tarafından alenileştirilen bir başka ifadeyle herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan Kişisel Veriler’i, korunması gereken hukuki yarar ortadan kalktığından işlenebilir. 
 • Şirket, hukuken meşru bir hakkın kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde Kişisel Veri Sahipleri’nin Kişisel Veriler’ini açık rıza aramaksızın işleyebilir. 
 • Şirket, Kişisel Veri Sahipleri’nin Kanun ve Politika kapsamında korunan temel hak ve özgürlerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerinin temini için Kişisel Veriler’in işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda Kişisel Veri Sahipleri’nin Kişisel Veriler’ini işleyebilir. Şirket, Kişisel Veriler’in korunmasına ilişkin temel ilkelere uyulması ve Kişisel Veri Sahipleri’nin menfaat dengesinin gözetilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir.


Hangi Bilgilerinizi Nereden Alıyoruz Nasıl Kullanıyoruz;
Web Sitemizi veya Uygulamalarımızı kullandığınızda tarayıcı tanımlama bilgileri ve web işaretçileri gibi izleme araçlarını kullandığınız tarayıcı ve cihaz, adresiniz, iP adresiniz gibi sizinle ilgili verileri toplamak için GPS ve WİFİ gibi teknolojileri kullanabiliriz. Konumunuz, geldiğiniz site, uygulama ve sitemizi hangi amaçla kullanıp-kullanmadığınız gibi bilgileri alırız. Bu bilgilere nasıl ulaştığımız konusunda bilgi edinmek için ‘’çerezler’’ kısmını inceleyebilirsiniz.
Web Sitemizden veya uygulamamızdan bilet satın aldığınızda veya aldığınız bileti bir başkasına ilettiğinizde bilgileri direkt sizden almış olacağız. Bu bilgiler aldığınız ürün veya hizmete bağlı olarak adınız, soyadınız, açık adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, gibi iletişim bilgileriniz veya kredi kartınız, fatura bilgileriniz de olabilir.

Web Sitemizde ‘’Satıcı’’ olarak bulunmanız halinde, kimlik veya ticari olarak tanıtıcı bilgilerinizi alırız. Bu bilgiler doğrulama işlemi gerçekleştikten sonra güvenli bir şekilde silinir.

Sağlık ve güvenlik nedeniyle yürürlükteki yasaların belirlediği ve zorunlu kıldığı çerçevede, bulaşıcı hastalık, Covid 19 PCR testi, Hes kodu, Engellilik durumu, kullanılan cihaz protez bilgilerini bilet satın alan tüketicilerden veya katılımcılardan elektronik formlar aracılığıyla bilgi amaçlı toplayabiliriz.


Kişisel verilerin işlenmesinde genel ilkelerimiz

Şirket tarafından Kişisel Veriler, Kanunda ve bu Politikada öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenir. Şirket, Kişisel Verileri işlerken aşağıdaki ilkelerle hareket eder:


 • Kişisel Veriler, ilgili hukuk kurallarına ve dürüstlük kuralının gereklerine uygun olarak işlenir.
 • Kişisel Verilerin doğru ve güncel olması sağlanır. Bu kapsamda verilerin elde edildiği kaynakların belirli olması, doğruluğunun teyit edilmesi, güncellenmesi gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi gibi hususlar özenle dikkate alınır.
 • Kişisel Veriler; belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenir. Amacın meşru olması, Şirketin işlediği Kişisel Verilerin, yapmış olduğu iş veya sunmuş olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olması anlamına gelir.
 • Kişisel Veriler, Şirket tarafından belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için amaçla bağlantılı olup, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan Kişisel Verilerin işlenmesinden kaçınılır. İşlenen veriyi, sadece amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olanla sınırlı tutar. Bu kapsamda işlenen Kişisel Veriler, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülüdür.
 • İlgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre bulunması halinde bu sürelere uyum gösterir; aksi durumda Kişisel Veriler’i, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder. Kişisel Veri’nin daha fazla muhafaza edilmesi için geçerli bir sebep kalmaması durumunda, söz konusu veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.


Web Sitemizin çocuklar tarafından kullanılması,
Web sitemizin 12 (on iki) yaşından küçük kişiler tarafından kullanılmasına yönelik değildir ve bu kişiler tarafından sitemiz aracılığıyla kişisel bilgileri paylaşılmamalıdır. Bir ebeveyn ya da yasal veli, çocuğunun bize kişisel bilgilerini ebeveyn ya da velisinin izni olmadan (örneğin yaşını yanlış göstererek) verdiğini fark ederse [email protected] adresinden bize ulaşmalıdır. 12 (on iki) yaşından küçük kişiler tarafından kullanıldığına dair bir bilginin ulaşması ya da böyle bir kanının oluşması sonucu bu veriler Biletzero Bilişim Teknolojileri A.Ş tarafından silinecektir.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi,
Özel nitelikli kişisel veriler, kanunda sınırlı sayma yoluyla belirlenmiştir. Bunlar; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Özel nitelikli kişisel verilerin kıyas yoluyla genişletilmesi mümkün değildir.
Özel nitelikli kişisel veriler, Biletzero tarafından, metinde belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul'un belirleyeceği yöntemler de dâhil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve özellikle Kurul'un 1.1.2018 tarih ve 2018/10 sayılı kararına uygun olarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir,
- Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, Kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir deyişle ilgili faaliyetin tabi olduğu Kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

- Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

Şirket, gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda Kişisel Veri Sahibinin Özel Nitelikli Kişisel Veriler’ini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir. 


 • Kişisel Veri Sahibinin açık rızası olması halinde veya 
 • Aşağıdaki şartların varlığı halinde Kişisel Veri Sahibinin açık rızası aranmaksızın; 


 • Kişisel Veri Sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde, 
 • Kişisel Veri Sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.


Şirket, gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda Kişisel Veri Sahibi’nin Özel Nitelikli Kişisel Veriler’ini aşağıdaki durumlarda yeterli korumaya sahip veya yeterli korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere aktarabilmektedir. 


 • Kişisel Veri Sahibinin açık rızası olması halinde veya 
 • Aşağıdaki şartların varlığı halinde Kişisel Veri Sahibinin açık rızası aranmaksızın; 


 • Kişisel Veri Sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde, 
 • Kişisel Veri Sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla Kimlerle Paylaşabiliriz
- Tüketicinin, ticari elektronik ileti onayı doğrultusunda alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda kendisine tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sağlayabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısına,
- İş, iletişim, biletleme faaliyetlerinin yürütülmesi, tüketicinin talep ve şikayetlerin takibi, organizasyon ve etkinlik yönetiminde ve mal/hizmet satın alma ve satış süreçlerinin yürütülmesi, ödemenizin gerçekleşmesi ve sonraki alışverişlerinizde kullanılması için ödeme aracınıza ilişkin bilgi sağlanması, amaçlarıyla; KVKK m.4'e uygun olarak özel sigorta şirketleri, anlaşmalı kuruluşlar, bankalar ile doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, alabileceğimiz (sunucu ve depolama hizmetleri dahil)/ iş birliği yaptığımız, yapabileceğimiz program-hizmet ortağı şahıs ve kuruluşlar gibi mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle,
- Bilet bedeli iadesi amacı ile iade tutarınızı alışveriş yaptığınız kartınıza iade edebilmek için ilgili finans bilgilerinizi de Bankalarla,
- Üçüncü taraflarca karşılanan mal-ürün veya hizmet satın aldıysanız örneğin, bilet sigortası veya etkinlik dahilinde bir ürün olabilir siparişlerinizi işleyebilmeleri ve hizmeti ifa edebilmeleri için üçüncü taraf ürün ve hizmet sağlayıcılarıyla
- Kanun'dan kaynaklı kurallara uyarak ve gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak, bilgi güvenliği ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, saklaması, arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ile sözleşme kurulması süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilişkili iş ortaklarıyla,
- Bir mahkeme emrine veya celbine cevap vermek için bir devlet veya soruşturma organının izin vermesi veya kanunen gerekli görülmesi durumunda ilgili ve yetkili mercilerle paylaşabiliriz.

Şirketimiz Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alarak Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerini yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir. Şirketimiz tarafından Kişisel Veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilir.

Verilerinizi ne kadar süreyle işleriz 

Şirket, Kişisel Veriler’i mevzuatta öngörülmesi durumunda, bu mevzuatta belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler Şirket’in o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Şirket’in uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Şirket’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirket’e yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.Verilerinizin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi ile ilgili esaslar

Kişisel Veriler’in silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile Şirket, bu Kanun ve diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlemiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Veriler’i resen veya veri sahibinin talebi üzerine siler, yok eder veya anonim hale getirir. Kişisel Veriler’in silinmesi ile bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilir. Buna göre Kişisel Veriler, kayıtlı oldukları evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi araçlardan geri dönüştürülemeyecek şekilde silinir. Kişisel Veriler’in yok edilmesi ise, bilgilerin tekrar geri getirilemeyecek ve kullanılamayacak şekilde, verilerin kaydedildiği evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi veri saklamaya elverişli materyallerin yok edilmesini ifade etmektedir. Verilerin anonim hale getirilmesiyle, Kişisel Veriler’in başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi kastedilmektedir. 

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir

6698 sayılı Kanun m. 11’de kişisel verileriniz ile ilgili haklarınız sayılmıştır. Buna ilgili kişi sıfatıyla sahip olduğunuz haklar şunlardır:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


İlgili Kişi Olarak Haklarınızı nasıl Kullanabilirsiniz
Kanunun 11. Maddesi çerçevesinde, ilgili kişi, her zaman veri sorumlusuna başvurarak yukarıda yazılı olan haklarını kullanabilir. 
Bu madde kapsamında [email protected] adresine veya ‘’başvuruf ormu’’ linkine tıklayarak bize ulaşabilirsiniz. Veri Sorumlusuna başvuru yapmanız halinde, isim, soyisim, imza, TC Kimlik numarası, yerleşim yeri adresi, e-posta adresi, ulaşılabilir telefon numarası gibi bilgilerin ve başvuruya esas bilgi ve belgelerin bulunması gereklidir. Talep edilen bilgiyi açıkça ve anlaşılır şekilde belirtilmelisiniz. Şayet bir başkası adına başvuruda bulunuyorsanız, bu konuda yetkili olduğunuza dair belgeyi de (vekaletname) başvuru platformuna eklemelisiniz. Aksi takdirde talebiniz işleme alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin talepleriniz tarafımıza ulaştıktan sonra en geç 30 (otuz) gün içinde cevaplanır ve yanıt e-posta adresinize mail atılarak ya da tercih ettiğiniz şekilde tarafınıza gönderilir.

Talebiniz kural olarak ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvuru veri sorumlusunun hatasından kaynaklanmışsa alınan ücret ilgili kişiye iade edilir.

Başvurunuz olumlu değerlendirilmişse talebiniz gereğini yerine getireceğiz. 
Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli sebebi ile birlikte e-postanıza veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla formda belirmiş olduğunuz adresinize gönderilecektir.

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; veri sahibi, cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

Kişisel verilerinizin korunması önemsiyoruz ve bu yüzden;

Şirketimiz, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu Kişisel Veriler’in hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

Değişiklik ve güncellemeler

Şirket, Kanun’da yapılan değişiklikler nedeniyle, KVK Kurulu kararları uyarınca ya da sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikalarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İşbu Politika’da yapılan değişiklikler derhal metne işlenir.

Saygılarımızla.


Biletzero Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi

Maslak Mah. AOS 55. Sokak 42 Maslak B Blok No: 4 İç Kapı No: 542 Sarıyer, İstanbul, Türkiye

Maslak Vergi Dairesi, Vergi No: 171 072 4934

[email protected] 

0850 309 99 28

Mersis 0171072493400001

Bilet Zero, etkinlik düzenleyicileri için özel olarak tasarlanmış yenilikçi bir online bilet satış platformudur. Etkinlik düzenleyicilerin maliyetleri azaltmasına ve katılımcılarına daha iyi bir deneyim sunmalarına olanak tanır.

Müşteri Hizmetleri
ADRES
MASLAK MAH. AOS 55. SK. 42 MASLAK B BLOK SITESI NO: 4 IÇ KAPI NO: 542 SARIYER / ISTANBUL

Mersis No: 0171072493400001

© 2024 BİLETZERO TÜM HAKLARI SAKLIDIR.